Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  10 chuong 2

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:06' 22-12-2009
  Dung lượng: 94.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Chöông II : ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
  Tieát: 16 Baøi 9 : TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN TÍCH LÖÏC.
  ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.
  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa löïc, ñònh nghóa cuûa pheùp toång hôïp löïc vaø pheùp phaân tích löïc
  -Phaùt bieåu ñöôïc qui taéc hình bình haønh, ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ñöôïc qui taéc hình bình haønh, tìm hôïp löïc cuûa hai löïc ñoàng qui hoaëc phaân tích moät löïc thaønh hai löïc ñoàng qui. Phaân tích keát quaû TN ruùt ra qui taéc. Bieåu dieãn löïc.
  + Thaùi ñoä :
  -Taäp trung quan saùt TN, nhaän xeùt. Tích cöïc hoaït ñoäng tö duy.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày :o duøng TN nhö hình 9.4 SGK. Heä thoáng caâu hoûi. Laøm thöû TN tröôùc.
  + Troø : Xem caùc coâng thöùc löôïng giaùc toaùn hoïc. Tham khaûo baøi môùi. Xem laïi löïc, hai löïc caân baèng.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng.
  ÑVÑ : Vaät chuyeån ñoäng theá naøy hay theá khaùc lieân quan ñeán taùc duïng cuûa löïc nhö theá naøo ?!
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  8
  ph
  HĐ1: Nêu định nghĩa đầy đủ về lực. cân bằng lực.
  
  
  +T1(TB): Nhắc lại định nghĩa lực ?
  +T2(K): không đổi a = 0 ; thay đổi a 0.
  C1 (cá nhân) : HSY :
  + Tay người tác dụng làm cung.

  + Dây cung tác dụng vào mũi tên.

  +T3(K): Lực là đại lượng vectơ ? vì nó còn đặc trưng cho hướng tác dụng.

  +T4(K): Điền trống và phát biểu định nghĩa đầy đủ về lực.
  + HS: Đọc thông tin các lực cân bằng.

  + Ghi nhận kn giá của lực.
  C2 (cá nhân):
  + (Y)Lực của trái đất và dây treo.
  + Cùng đặc vào quả cầu, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.  +HSK : Biểu diễn lực.  +T5(Y): Nêu đơn vị lực.
  H1: + Löïc laø gì ?
  H2: Tröôøng hôïp naøo vaät coù gia toác a = 0 ?, a 0 ?
  C1 (caù nhaân) : h9.1.
  + Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng ?
  + Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi ?
  H3: Löïc laø ñaïi löôïng vectô hay voâ höôùng ? vì sao ?

  H4: Vaäy löïc laø ñaïi löôïng . . . . ñaëc tröng cho . . . . maø keát quaû laø gaây ra . . . cho vaät hoaëc laøm vaät . . . .
  + GV: Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin caùc löïc caân baèng.
  + GV: Thoâng tin giaù cuûa löïc.
  C2 (caù nhaân): h9.3
  + Caùc löïc taùc duïng vaøo quaû caàu ?
  + (theâm)Caùc löïc ñoù coù ñieåm ñaëc, phöông, chieàu vaø ñoä lôùn theá naøo ñeå vaät caân baèng ?
  + GV: Hai löïc nhö vaäy goïi laø hai löïc caân baèng.
  + GV: Yeâu caàu HS bieåu dieãn hai löïc ñoù.

  H5: Ñôn vò cuûa löïc laø gì ?
  I. Löïc. Caân baèng löïc
  1. Löïc :

  Lực là đại lượng véctơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

  2. Caùc löïc caân baèng :

  Laø caùc löïc khi taùc duïng ñoàng thôøi vaøo moät vaät thì khoâng gaây ra gia toác cho vaät.

  3. Giaù cuûa löïc :
  Là đường thẳng mang véctơ lực.
  + Hai löïc caân baèng :
  -Cuøng t/d leân 1 vaät.
  -Cuøng giaù.
  -Cuøng ñoä lôùn
  -Ngöôïc chieàu.
  4. Ñôn vò löïc : (N)
  
  20
  ph
  HÑ2: Tìm hieåu khaùi nieäm toång hôïp löïc vaø qui taéc hình bình haønh.
  
  
  + HS: Quan sát hình vẽ 9.4.  + HS: Quan sat cách bố trí TN.
  +T6(TB): Độ lớn các lực tương ứng bằng
   
  Gửi ý kiến