Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  bai tap cuong 2

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:57' 22-12-2009
  Dung lượng: 90.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  Ngaøy soaïn : ....................... Ngày dạy:……………………………
  Tieát : BAØI TAÄP

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Toång hôïp löïc, ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm..
  - Caùch phaân tích löïc, noäi dung caùc ñònh luaät Niu-tôn.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ñöôïc ñieàu kieän caân baèng cuûa chaát ñieåm, xaùc ñònh hôïp löïc hoaëc phaân tích löïc ñeå giaûi baøi taäp.
  -Vaän duïng ñöôïc caùc ñònh luaät Niu-tôn ñeå giaûi baøi taäp ñôn giaûn lieân quan ñònh luaät.
  + Thaùi ñoä :
  -Tích cöïc hoaït ñoäng giaûi baøi taäp traéc nghieäm vaø töï luaän.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Heä thoáng caùc baøi taäp traéc nghieäm vaø töï luaän. Phieáu hoïc taäp.
  + Troø : Laøm caùc baøi taäp SGK töø toång hôïp löïc ñeán ba ñònh luaät niu-tôn. Kieán thöùc caùc baøi töông öùng.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : khoâng.
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  20
  ph
  HÑ1: Giaûi caùc baøi taäp traéc nghieäm :
  
  
  Câu 1 :

  a) Đáp án C.


  b) 900.

  Câu 2:
  Đáp án D.


  Caâu 3 :
  Ñaùp aùn D.

  Caâu 4 :

  Ñaùp aùn B.

  Caâu 5 :

  Ñaùp aùn B.  Caâu 6 :

  Ñaùp aùn C.


  Caâu 7 :

  Ñaùp aùn D.

  Caâu 8 :

  Ñaùp aùn A.
  Caâu 1 : BT5 /58SGK :
  Cho hai löïc ñoàng qui coù ñoä lôùn baèng 9N vaø 12N.
  a)Trong soá caùc giaù trò sau ñaây, giaù trò naøo laø ñoä lôùn cuûa hôïp löïc ?
  A. 1N ; B. 2N ; C. 15N ; D. 25N
  b) Goùc giöõa hai löïc ñoàng qui bao nhieâu ?
  Caâu 2: BT7/58 SGK:
  Phaân tích löïc thaønh hai löïc , theo hai phöông OA vaø OB hình veõ. Giaù trò naøo sau ñaây laø ñoä lôùn Cuûa hai löïc thaønh phaàn ?
  A. F1 = F2 = F.
  B. F1 = F2 = F.
  C. F1 = F2 = 1,15 F.
  D. F1 = F2 = 0,58 F.
  Caâu 3 : 10.3 SBT:
  Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng ?
  A. Neáu khoâng coù löïc taùc duïng vaøo vaät thì vaät khoâng
  theå chuyeån ñoäng ñöôïc.
  B. Khoâng caàn coù löïc taùc duïng vaøo vaät thì vaät vaãn
  chuyeån ñoäng troøn ñeàu ñöôïc.
  C. Löïc laø nguyeân nhaân duy trì chuyeån ñoäng cuûa moïi vaät.
  D. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa moät vaät.
  Caâu 4 : 10.2 SBT:
  Caâu naøo ñuùng ?
  Khi moät xe buyùt taêng toác ñoät ngoät thì caùc haønh khaùch :
  A. döøng laïi ngay. B. ngaõ ngöôøi veà phía sau.
  C. chuùi ngöôøi veà phía tröôùc.
  D. ngaõ ngöôøi sang beân caïnh.
  Caâu 5: 10.11 SBT :
  Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø löïc taùc duïng leân vaät giaûm ñi thì vaät seõ thu ñöôïc gia toác nhö theá naøo ?
  A. Lôùn hôn ; B. Nhoû hôn
  C. Khoâng thay ñoåi ; D. Baèng 0
  Caâu 6: 10.12 SBT :
  Moät löïc 1,0N taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng 2kg ñang ñöùng yeân. Trong khoaûng thôøi gian 2s, quaõng ñöôøng maø vaät ñoù ñi ñöôïc laø bao nhieâu ?
  A. 0,5m ; B. 2,0m ; C. 1,0m ; D. 4,0m
  Caâu 7: 10.19 SBT : Caâu naøo ñuùng ?
  Khi moät con ngöïa keùo xe, löïc taùc duïng vaøo con ngöïa laøm noù chuyeån ñoäng veà phía tröôùc laø :
  A. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo xe.
  B. löïc maø xe taùc duïng vaøo ngöïa .
  C. löïc maø ngöïa taùc duïng vaøo maët ñaát.
  D. löïc maø maët ñaát taùc duïng vaøo ngöïa.
  Caâu 8: 10.20 SBT : Caâu naøo ñuùng ?
  Moät ngöôøi coù troïng löôïng 500N ñang ñöùng
   
  Gửi ý kiến