Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-17-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:54' 22-12-2009
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ............... Ngày dạy:……………………………
  Tieát: 17 Baøi 10 : BA ÑÒNH LUAÄT NIU-TÔN

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa quaùn tính, Ñònh luaät I, ñònh luaät II.
  -Ñònh nghóa cuûa khoái löôïng vaø neâu ñöôïc tính chaát cuûa khoái löôïng.
  -Viết được hệ thức của định luật II và công thức tính của trọng lực. ý nghĩa định luật I và II.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ñònh luaät I, ñònh luaät II Niu-tôn, khaùi nieäm quaùn tính vaø caùch ñònh nghóa khoái löôïng ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaät lyù ñôn giaûn.
  -Phaân bieät ñöôïc khoái löôïng vaø troïng löôïng. Giaûi thích ñöôïc : ôû cuøng moät nôi ta luoân coù p1/p2 = m1/m2.
  + Thaùi ñoä :
  -Taäp trung quan saùt TN. Tích cöïc hoaït ñoäng tö duy.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Moät soá ví duï. Heä thoáng caâu hoûi. Bi saét, hai maùng nghieâng, ít caùt.
  + Troø : OÂn khoái löôïng, löïc, caân baèng löïc, quaùn tính ôû TH cô sôû.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : 5ph
  a) Löïc laø gì ? Vaät seõ theá naøo neáu chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng nhau ?
  b) Toång hôïp löïc laø gì ? tuaân theo qui taéc naøo ? (HSTB traû lôøi caâu hoûi)
  ÑVÑ : Khi caùc löïc taùc duïng leân vaät caân baèng hoaëc khoâng caân baèng thì vaät seõ theá naøo ?!
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  11
  ph
  HÑ1: Tìm hieåu thí nghieäm cuûa Galileâvaø ñònh luaät I Niu-tôn, kn quaùn tính :
  
  
  + HS: Thực hiện và trả lời : Khi đẩy sách CĐ. Ngừng đẩy sách ngừng chuyển động.
  + HS: Có thể trả lời : -Cần thiết.
  -Không cần thiết.
  + HS: Quan sát trả lời :
  -TN như hình a : độ cao bi lăn lên được thấp hơn.
  -TN như hình : độ cao bi lăn lên được thấp hơn.
  +T1(K): Năg lượng bi mất bớt là do ma sát.  + HS: Mát sát càng giảm thì bi lăn càng xa.  +T2(K): Vận tốc vật không biến đổi, bi chuyển động thẳng đều.

  + HSTB: Vật chuyển động thẳng đều.
  +T3(K): Nêu khái niệm quán tính.

  +T4(Y): Lực không cần tiết để duy trì chuyển động, mà chỉ làm biến đổi chuyển động.
  +GV: Yeâu caàu HS ñaåy nheï quyeån saùch roài ngöøng ñaåy cho bieát hieän töôïng ñoái vôùi saùch ?
  ÑVÑ: Löïc coù caàn thieát ñeå duy trì chuyeån ñoäng cuûa vaät hay khoâng ?
  + GV: Ga-li-leâ laø ngöôøi ñaàu tieân khoâng tin löïc coù caàn thieát duy trì chuyeån ñoäng cuûa vaät ! (Tìm hieåu TN cuûa ga-li-leâ !
  + GV: Laøm TN nhö hình 10.1. Yeâu caàu HS quan saùt ñoä cao vieân bi laên leân maùng 2 so vôùi ñoä cao thaû bi ôû maùng 1. Neâu keát quaû ?

  H1: Tai sao bi laên leân maùng 2 vôùi ñoä cao thaáp hôn, naêng löôïng bi maát bôùt do ñaâu ?
  + GV: Giôùi thieäu TN lòch söû cuûa Ga-li-leâ vaø döï ñoaùn cuûa oâng.
  +GV: TN vôùi maët phaúng 2 naèm ngang, giaûm daàn löïc ma saùt. HS quan saùt cho bieát keát quaû ?
  + GV: Chöùng toû vaän toác bi caøng ít bieán ñoåi.
  H2: Vaäy neáu khoâng coù ma saùt thì bi seõ chuyeån ñoäng theá naøo ?
  +GV: Neáu khoâng coù löïc taùc duïng hoaëc chòu taùc duïng caùc löïc caân baèng thì vaät chuyeån ñoäng theá naøo ?
  + GV: Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu trong ñònh luaät treân goïi laø chuyeån ñoäng theo quaùn tính.
  H3: Vaäy quaùn tính laø gì ?

  H4: Löïc coù caàn thieát ñeå duy trì chuyeån ñoäng khoâng ?

  
  I. Ñònh luaät I Niu-tôn :
  1. Thí nghieäm lòch söû cuûa Ga-li-leâ :
  Giôùi thieäu TN.
  2. Ñònh luaät I Niu-tôn :
  Neáu moät vaät khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc chòu
   
  Gửi ý kiến