Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-18-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:56' 22-12-2009
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ................. Ngày dạy:……………………………
  Tieát : 18 Baøi10 : BA ÑÒNH LUAÄT NIU-TÔN (tt)

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät III Niu-tôn. Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm löïc vaø phaûn löïc.
  -Vieát ñöôïc coâng thöùc cuûa ñònh luaät III Niu-tôn. YÙ nghóa cuûa ñònh luaät III.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ba ñònh luaät giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taäp lieân quan.
  - Phaân bieät löïc vôùi phaûn löïc vaø phaân bieät vôùi caëp löïc caân baèng. Chæ ra löïc vaø phaûn löïc trong ví duï cuï theå.
  + Thaùi ñoä :
  -Tích cöïc trong hoaït ñoäng tö duy phaùt bieåu xaây döïng baøi.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : moät soá ví duï veà ñònh luaät III. Heä thoáng caâu hoûi
  + Troø : OÂn hai löïc caân baèng, qui taéc hôïp löïc hai löïc ñoàng qui.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : 5ph
  a) Phaùt bieåu ñònh luaät I vaø II Niu-tôn ? Vieát heä thöùc ñònh luaät II ?
  b) Neâu yù nghóa hai ñònh luaät naøy ? Phaïm vi aùp duïng cuûa hai ñònh luaät ? (HSTB : traû lôøi caâu hoûi).
  ÑVÑ : Khi vaät A taùc duïng vaøo vaät B thì B coù taùc duïng vaøo vaät A khoâng ? Quan heä hai löïc ñoù theá naøo ?!
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  10
  ph
  HÑ1: Tìm hieåu söï töông taùc giöõa caùc vaät :
  
  
  

  +T1(Y):Vận tốc bi A và B đều thay đổi. Chứng tỏ B có tác dụng trở lại A.


  +T2(TB): Quan sát trả lời : Cả hai đều biến dạng. Chứng tỏ vợt tác dụng vào quả bóng thì bóng cũng tác dụng trở lại mặt vợt.
  +T3(TB): Vì lúc đó có lực do lưng người kia tác dụng trở lại tay của người đẩy.


  +T4(K): Khi vật này tác dụng lên vật kia một lực thì vật kia cũng tác dụng lên vật này một lực.

  Ví duï 1: Cho bi A laên ñeán taùc duïng bi B ñang ñöùng yeân.
  H1: Sau va chaïm vaän toác caùc bi theá naøo ? Chöùng toû B coù taùc duïng laïi A khoâng ?
  Ví duï 2: Quan saùt h10.3 Hình chuïp vôït ñang daäp vaøo quaû boùng tennit.
  H2: Cho thaáy quaû boùng vaø maët vôït coù bieán daïng khoâng ? Chöùng toû ñieàu gì ?
  H3: Hai ngöôøi tröôït baêng ñang ñöùng gaàn nhau. Moät ngöôøi ñaåy cho ngöôøi kia veà phía tröôùc thì thaáy mình tröôït veà phía sau hình 10.4. Vì sao ?
  H4: Nhieàu TN cho keát quaû töông töï. Vaäy coù nhaän xeùt gì veà töông taùc giöõa caùc vaät ?
  III. Ñònh luaät III Niu-tôn :
  1. Söï töông taùc giöõa caùc vaät :  
  10
  ph
  HÑ2: Phaùt bieåu ñònh luaät III Niu-tôn :
  
  
    +T5(TB): Có đặc điểm : Cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều.

  +T6(Y): Điền khuyết :
  tác dụng ; độ lớn ; ngược chiều.


  + HS: Ghi nhận định luật.
  +T7(TB): Ví dụ hai nam châm đặt gần nhau : Nam châm A hút hoặc đẩy nam châm B thì nam châm B cũng hút hoặc đẩy A một lực.

  + GV: Thoâng baùo con ñöôøng, cô sôû xaây döïng ñònh luaât III, Niu-tôn phaùt hieän ra ñònh luaät III, cho bieát quan heä hai löïc : = -.
  H5: Hai löïc coù quan heä nhö treân coù ñaëc ñieåm gì ?
  H6:Vaäy : Trong moïi tröôøng hôïp, khi vaät A taùc duïng leân vaät B moät löïc, thì vaät B . . . . laïi vaät A moät löïc. Hai löïc naøy coù cuøng giaù, cuøng . . . . . .nhöng . . . .
  + GV: Thoâng baùo noäi dung ñònh luaät.
  H7: Haõy neâu moät ví duï veà töông taùc giöõa hai vaät khoâng qua va chaïm giöõa caùc vaät.
  + GV: Töông taùc cuûa hai nam chaâm cuõng ñuùng vôùi ñònh luaät III.
  2. Ñònh luaät III Niu-tôn :
  Trong moïi tröôøng hôïp, khi vaät A taùc duïng
   
  Gửi ý kiến