Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-19-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:58' 22-12-2009
  Dung lượng: 63.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ................... Ngày dạy:……………………………
  Tiết :19 Bài 11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät vaïn vaät haùp daãn vaø vieát ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc haáp daãn.
  -Neâu ñöôïc ñònh nghóa troïng taâm cuûa vaät.
  + Kyõ naêng :
  -Giải thích được định tính sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn.
  -vaän duïng ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc haáp daãn ñeå giaûi baøi taäp ñôn giaûn veà löïc haáp daãn.
  + Thaùi ñoä :
  -
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày :Böùc Tranh mieâu taû CÑ cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi vaø cuûa Maët Traêng quanh Traùi Ñaát.
  + Troø : OÂn kieán thöùc veà söï rôi töï do vaø troïng löïc.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng.
  ÑVÑ : Löïc naøo giöõ cho Maët Traêng chuyeån ñoäng gaàn nhö troøn ñeàu quanh Traùi Ñaát ?! Löïc naøo giöõ cho Traùi Ñaát chuyeån ñoäng gaàn nhö troøn ñeàu quanh Maët Trôøi ?!
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  12
  ph
  HÑ1: Tìm hieåu löïc haáp daãn :
  
  
  +T1(Y): Dưới tác dụng lực hút của Trái Đất. Hướng rơi các vật về phía Trái Đất.
  +T2(TB): Theo định luật III vật tác dụng lên Trái Đất một lực ngược lại về phía vật. Lực này là lực hút.

  +T3(K): Không cùng bản chất.


  + HS: Ghi nhận lực hấp dẫn.  +T4(TB): Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng giữ cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.
  +T5: Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.
  H1: Vaät rôi töï do döôùi taùc duïng cuûa löïc naøo ? Höôùng rôi cuûa caùc vaät ?
  H2: Vaät coù taùc duïng leân Traùi Ñaát khoâng ? löïc huùt hay ñaåy ?

  H3: Löïc giöõa Traùi Ñaát vaø caùc vaät coù baûn chaát gioáng caùc löïc nhö löïc ma saùt, löïc ñaøn hoài, löïc töø, löïc ñieän, löïc ñaåy Acsimets khoâng ?
  + GV: Giôùi thieäu söï phaùt hieän löïc haáp daãn cuûa Niu-tôn.
  + GV: Thoâng tin ñònh nghóa löïc haáp daãn.
  H4: Löïc naøo giöõ cho Maët Traêng chuyeån ñoäng quanh Traùi Ñaát ?

  H5: Löïc naøo giöõ cho caùc haønh tinh chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi ?
  + GV: Löïc haáp daãn taùc duïng qua khoâng gian giöõa caùc vaät.
  + GV: Duøng tranh veõ moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa haønh tinh quanh Maët Trôøi vaø Maët Traêng quanh Traùi Ñaát.
  I. Löïc haáp daãn :


  Moïi vaät trong vuõ truï ñeàu huùt nhau vôùi moät löïc, goïi laø löïc haáp daãn.
  
  15
  ph
  HÑ2: Tìm hieåu ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn :
  
  
  

  + HS: - Đọc SGK.


  -Phát biểu nội dung định luật.
  -Viết hệ thức định luật và giaải thích các đại lượng.


  + HS(K): Nm2/kg2
  + HSTB: Biểu diễn lực hấp dẫn.

  ÑVÑ : Löïc haáp daãn phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo ?!
  + GV: Giôùi thieäu con ñöôøng tö duy cuûa Niu-tôn. Keát quaû : F ~ m1m2.
  F ~ 1/r .
  + GV: Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø phaùt bieåu laïi ñònh luaät.  - Vieát heä thöùc ñònh luaät vaø giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong heä thöùc.


  + GV: Cho HS xaùc ñònh ñôn vò cuûa G töø bieåu thöùc cuûa löïc haáp daãn ?

  + GV: Giôùi thieäu haèng soá haáp daãn.
  Cho HS bieåu dieãn löïc haáp daãn giöõa hai vaät.

  II. Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn :
  1. Ñònh luaät :

  Löïc haáp daãn giöõa hai chaát ñieåm baát kì tæ leä vôùi tích hai khoái löôïng cuûa chuùng vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng.

  2. Heä thöùc :

  Fhd = G 
  G= 6,67.10-11Nm2/kg2
  * AÙp duïng ñònh luaät :
  -Khoảng
   
  Gửi ý kiến