Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-21-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:59' 22-12-2009
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ..................... Ngày dạy:……………………………
  Tieát : 21 Baøi 13: LÖÏC MA SAÙT

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa löïc ma saùt tröôït, löïc ma saùt laên vaø löïc ma saùt nghæ.
  -Vieát ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc ma saùt tröôït.
  -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa löïc ma saùt trong ñôøi soáng vaø kó thuaät, caùch laøm giaûm hoaëc taêng ma saùt.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc löïc ma saùt tröôït ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn.
  -Giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa ma saùt nghæ ñoái vôùi vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi, ñoäng vaät vaø xe coä.
  -Böôùc ñaàu bieát ñeà xuaát giaû thuyeát moät caùch hôïp lyù vaø ñöa ra phöông aùn thí nghieäm ñeå kieåm tra giaû thuyeát.
  + Thaùi ñoä :
  -Chuù yù quan saùt TN, thaûo luaän tìm hieåu kieán thöùc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Khoái hoäp chöõ nhaät, moät soá quaû caân, löïc keá vaø maùng tröôït. Vaøi loaïi oå bi, con laên
  + Troø : OÂn kieán thöùc veà ma saùt lôùp 8.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : 5ph
  a) Nêu đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều của lực đàn hồi của lò xo, dây cao su và dây thép, mặt phẳng tiếp xúc ?
  b) Phaùt bieåu noäi dung ñònh luaät Huùc ? Vieát bieåu thöùc ñoä lôùn löïc ñaøn hoài cuûa loø xo ?
  ÑVÑ : Löïc ma saùt coù taùc haïi vaø taùc duïng theá naøo trong ñôøi soáng vaø kó thuaät ?!
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  15
  ph
  HÑ1: Tìm hieåu veà löïc ma saùt tröôït :
  
  
  +T1(Y): Xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt vật khác.
  +T2(Y): Cản trở lại chuyển động trượt của vật.
  + HS: Ghi nhận thông tin.

  +T3:(Nhóm) thảo luận đưa ra phương án và giải thích ?


  C1 (Nhóm) : Thảo luận đưa ra phương án thí nghiệm kiểm tra.

  + Các nhóm đánh giá phương án đưa ra.  + HS:
  -Quan sát thí nghiệm đại diện đọc số chỉ của lực kế, suy ra lực ma sát trượt.
  -Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét về sự phụ thuộc hay không phụ thuộc vào các yếu tố.
  + GV: Ghi nhận hệ số

  + HS: Đọc thông tin hệ số ma sát trượt.

  +T4(TB): Từ => Fmst = N

  H1: Löïc ma saùt tröôït xuaát hieän khi naøo ?
  H2: Löïc ma saùt tröôït coù taùc duïng gì ñoái vôùi vaät chuyeån ñoäng ?
  + GV: Thoâng baùo löïc ma saùt xuaát hieän ôû beà maët tieáp xuùc.
  H3: Ño ñoä lôùn löïc ma saùt tröôït nhö theá naøo ? Giaûi tích phöông aùn ñöa ra? (Nhoùm)
  C1 (Nhoùm) : Fms phuï thuoäc yeáu toá ?
  -Dieän tích tieáp xuùc.
  -Toác ñoä cuûa khoái goã.
  -AÙp löïc leân maët tieáp xuùc.
  -Baûn chaát vaø ñieàu kieän beà maët tieáp xuùc.
  Haõy neâu caùc phöông aùn thí nghieäm kieåm chöùng ?
  + GV: Höôùng daãn neâu phöông aùn TN kieåm tra (Khoâng tieán haønh TN heát caùc tröôøng hôïp).
  + GV: Thí nghieäm thay ñoåi dieän tích tieáp xuùc, thay ñoåi tính chaát beà maët tieáp xuùc.
  + GV: Thoâng baùo heä soá ma saùt tröôït.
  Söï phuï thuoäc cuûa .
  + GV: Yeâu caàu HS oïc thoâng tin heä soá ma saùt tröôït baûng 13.1 SGK.
  H4: Ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït coù theå tính baèng coâng thöùc naøo ?

  I. Löïc ma saùt tröôït :
  1. Ñaëc ñieåm löïc ma saùt tröôït :

  -xuaát hieän ôû maët tieáp xuùc cuûa vaät ñang tröôït treân beà maët vaät khaùc.
  -Coù höôùng ngöôïc vôùi höôùng cuûa vaän toác.
  + Coù ñoä lôùn :
  -khoâng phuï thuoäc dieän tích tieáp xuùc vaø toác ñoä cuûa vaät.
  -tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa aùp löïc.
  -Phuï thuoäc vaøo vaät lieäu vaø tình traïng cuûa hai maët tieáp xuùc.
  2. Heä soá ma saùt tröôït:
  Laø heä soá tæ leä giöõa ñoä lôùn löïc ma saùt tröôït vaø ñoä lôùn cuûa aùp löïc. kí
   
  Gửi ý kiến