Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-22-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:00' 22-12-2009
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn :.................... Ngày dạy:……………………………
  Tiết : 22 Bài 14 : LỰC HƯỚNG TÂM

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø vieát ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc höôùng taâm.
  -Neâu ñöôïc moät vaøi ví duï veà lôïi ích hoaëc taùc haïi cuûa löïc li taâm.
  + Kyõ naêng :
  -Giaûi thích ñöôïc löïc höôùng taâm giöõ cho vaät chuyûen ñoäng troøn ñeàu.
  -Xaùc ñònh ñöôïc löïc höôùng taâm giöõ cho vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn.
  -Giaûi thích ñöôïc chuyeån ñoäng li taâm.
  + Thaùi ñoä :
  -Höùng thuù tö duy tìm hieåu kieán thöùc môùi giaûi ñaùp moät soá hieän töôïng lieân quan.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : moät soá hình veõ moâ taû taùc duïng cuûa löïc höôùng taâm, hình veõ14.1; veõ ñôn giaûn oâtoâ qua ñoaïn cong.
  + Troø : OÂn chuyeån ñoäng troøn ñeàu vaø gia toác höôùng taâm.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : 5ph
  a) Neâu ñaëc ñieåm cuûa löïc ma saùt tröôït, ma saùt laên vaø ma saùt nghæ ?
  b) Trong chuyeån ñoïng laên coù ma saùt nghæ khoâng ? neáu coù, noù coù höôùng theá naøo, ñoùng vai troø gì ñoái vôùi vaät ?
  ÑVÑ : Taïi sao ñöôøng oâtoâ ôû ñoaïn cong phaûi laøm nghieâng ?! Choã reõ caàn ñaët bieån chæ daãn toác ñoä ?! Veä tinh nhaân taïo bay ñöôïc voøng quanh Traùi Ñaát ?! Ta tìm hieåu veà noù qua baøi hoïc hoâm nay !
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  8
  ph
  HÑ1: Tìm hieåu veà löïc höôùng taâm :
  
  
  +T1(Y): Hướng theo bán kính vào tâm quĩ đạo.
  +T2(TB): Theo định luật II, vật CĐ có gia tốc là đã có lực tác dụng vào nó.
  +T3(K): Theo định luật II, suy ra lực này hướng vào tâm quĩ đạo. Vì

  +T4(K): Nêu khái niệm lực hướng tâm.  +T5(TB): Fht = maht = = mr

  H1: Gia toác trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù höôùng theá naøo ?
  H2: Vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù löïc taùc duïng vaøo noù khoâng ?
  H3: Löïc gaây ra gia toác höôùng taâm coù höôùng theá naøo ?
  + GV: Löïc naøy goïi laø löïc höôùng taâm.
  H4: Löïc höôùng taâm laø gì ?

  + GV: Gôïi yù HS laäp bieåu thöùc löïc höôùng taâm :
  H5: Löïc höôùng taâm : Fht = ? aht = ? lieân heä giöõa v vaø ?


  I. Löïc höôùng taâm :
  1. Ñònh nghóa :
  Löïc (hay hôïp löïc cuûa caùc löïc) taùc duïng vaøo moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu vaø gaây ra cho vaät gia toác höôùng taâm goïi laø löïc höôùng taâm.
  2. Coâng thöùc :

  Fht = maht = 
  = mr
  
  12
  ph
  HÑ2: Phaân tích moät soá ví duï veà löïc höôùng taâm :
  
  
  +T6(Y): Löïc haáp daãn giöõa Traùi Ñaát vaø veä tinh nhaân taïo ñoùng vai troø laø löïc höôùng taâm.


  +T7(TB): Trọng lực và phản lực bàn quay tác dụng lên vật cân bằng nhau.

  +T8(K): Lực ma sát nghỉ của bàn quay lên vật đóng vai trò lực hướng tâm.


  +T9(TB): Biểu diễn và xác định hợp lực

  +T10(K): Đóng vai trò lực hướng tâm.

  H6: Löïc naøo giöõ cho veä tinh nhaân taïo chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh Traùi Ñaát ?


  H7:Hình 14.2 SGK : khi baøn quay ñöùng yeân, löïc taùc duïng leân ñóa theá naøo ?
  H8: Khi baøn quay ñeàu maø vaät khoâng tröôït thì löïc naøo ñaõ giöõ cho vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh truïc quay.
  H9: Haõy bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân oâtoâ ? xaùc ñònh höôùng veùc tô hôïp löïc ?
  H10: Hôïp löïc coù taùc duïng gì ?

  3. Ví duï :
  a)Löïc haáp daãn giöõa Traùi Ñaát vaø veä tinh nhaân taïo ñoùng vai troø laø löïc höôùng taâm.
  a)Löïc ma saùt nghæ cuûa baøn quay leân vaät ñoùng vai troø löïc höôùng taâm giöõ cho vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh truïc quay.

  c) Hôïp löïc cuûa troïng löïc vaø
   
  Gửi ý kiến