Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-23-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:02' 22-12-2009
  Dung lượng: 90.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn :...................... Ngày dạy:……………………………
  Tieát: 23 BAØI TAÄP

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn, heä thöùc ñònh luaät. Troïng löïc laø tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc haáp daãn.
  - Ñaëc ñieåm löïc ñaøn hoài loø xo, ñònh luaät Huùc, heä thöùc ñònh luaät ; ñaëc ñieåm caùc loaïi löïc ma saùt.
  -Löïc höôùng taâm, bieåu thöùc löïc höôùng taâm. Phaùt hieän ñöôïc löïc höôùng taâm trong caùc tröôøng hôïp cuï theå.
  + Kyõ naêng :
  -Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn ñeå giaûi thích hieän töôïng lieân quan vaø baøi taäp ñôn giaûn.
  -Vaän duïng ñöôïc ñaëc ñieåm löïc ma saùt, löïc höôùng taâm, löïc ñaøn hoài loø xo giaûi caùc baøi taäp.
  + Thaùi ñoä :
  -Höùng thuù trong vieäc tham gia giaûi baøi taäp, tìm hieåu kieán thöùc lieân quan thöïc teá.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Baøi taäp traéc nghieäm vaø töï luaän caùc daïng theo baøi hoïc.
  + Troø : OÂn taäp kieán thöùc töø löïc haáp daãn. Giaûi caùc baøi taäp SGK töông öùng.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ :
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  20
  ph
  HÑ1: Giaûi baøi taäp traéc nghieäm :
  
  
  Caâu 1:
  Duøng Fhd = Gm1m2/r2.

  Đáp án A.


  Caâu 2: Chuù yù : P = Fhd. P1 = Fhd1 = GmM/R2.
  P2 = Fhd2 = GmM/(2R)2.
  Laäp tæ soá => P2 = P1/4

  Ñaùp aùn B.
  Caâu 3:

  Ñaùp aùn B  Caâu 4:
  P = Fñh = k{{
  {{ = P/k = 0,025m
  = 2,5cm
   = 0 + {{
  Ñaùp aùn B.
  Caâu 5:

  Ñaùp aùn C.


  Caâu 6:
  F = Fms = mg
  => = F/mg = 0,4
  Ñaùp aùn A.

  Caâu 7:
  Ñöôøng naèm ngang: N=P
  Caàu voàng : P-N’= maht = mv2/R=> N = N’= P - mv2/R < P
  Caàu voõng :
  N =N’ = P + mv2/R > P
  Ñaùp aùn C.
  Câu 8:
  a) Sai.

  b) Đúng.


  c) Đúng.

  d) Sai.

  e) Sai.
  Caâu 1: (BT TN) Choïn caâu ñuùng :
  Khi khối lượng của mỗi vật tăng lên gấp bốn và khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ :
  A. taêng leân boán laàn. ; B. taêng leân taùm laàn.
  C. giöõ khoâng ñoåi. ; D. giaûm ñi 4 laàn.
  Caâu 2: (BT 11.1 SBT) Choïn caâu ñuùng :
  Moät vaät khoái löôïng 1kg, ôû treân maët ñaát coù troïng löôïng 10N, khi vaät chuyeån ñoäng tôùi moät ñieåm caùch taâm Traùi Ñaát 2R (R baùn kính Traùi Ñaát) thì noù coù troïng löôïng baèng bao nhieâu Niu-tôn ?
  A. 1N ; B. 2,5N ; C. 5N ; D. 10N.
  Caâu 3: (BT 2.48 500baøi)
  Choïn caâu phaùt bieåu sai veà löïc ñaøn hoài cuûa loø xo:
  A. Ngoaïi löïc gaây bieán daïng caøng lôùn thì ñoä bieán daïng ñaøn hoài caøng lôùn.
  B. Löïc ñaøn hoài loø xo coù ôû hai ñaàu loø xo vaø ñieåm ñaët ôû hai vaät gaây bieán daïng.
  C. Löïc ñaøn hoài loø xo chæ coù ôû hai ñaàu, khoâng coù ôû caùc ñieåm phía trong loø xo.
  D. Ñoä cöùng k cuûa loø xo chæ phuï thuoäc vaøo vaät lieäu laøm loø xo, khoâng phuï thuoäc kích loø xo.
  Caâu 4: (BT12.2SBT) : Choïn keát quaû ñuùng :
  Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 10cm vaø coù ñoä cöùng 40N/m. Giöõ coá ñònh moät ñaàu vaø taùc duïng vaøo ñaàu kia moät löïc 1N ñeå neùn loø xo. Khi aáy, chieàu daøi cuûa noù laø bao nhieâu ?
  A. 2,5cm ; B. 7,5cm ; C. 12,5cm ; 9,75cm.
  Caâu 5: (
   
  Gửi ý kiến