Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-24-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:03' 22-12-2009
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ................. Ngày dạy:……………………………
  Tieát : 24 Baøi 15 : BAØI TOAÙN VEÀ CHUYEÅN ÑOÄNG NEÙM NGANG

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Dieãn ñaït ñöôïc caùc khaùi nieäm : phaân tích chuyeån ñoäng, chuyeån ñoäng thaønh phaàn.
  -Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần và nêu tính chất chuyển động thành phần.
  -Neâu ñöôïc moät vaøi ñaët ñieåm quan troïng nhaát cuûa chuyeån ñoäng neùm ngang. Vieát ñöôïc phöông trình quó ñaïo.
  + Kyõ naêng :
  -Böôùc ñaàu bieát duøng phöông phaùp toaï ñoä khaûo saùt nhöõng chuyeån ñoäng phöùc taïp nhö CÑ neùm ngang.
  -Bieát choïn heä toaï ñoä thích hôïp vaø caùch phaân tích chuyeån ñoäng neùm ngang trong heä toaï ñoä ñoù.
  -Bieát aùp duïng ñònh luaät II Niu-tôn ñeå laäp phöông trình cho hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn.
  -Bieát caùch toång hôïp hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn ñeå ñöôïc chuyeån ñoäng cuûa vaät.
  -Veõ ñöôïc (moät caùch ñònh tính) quó ñaïo parabol cuûa moät vaät bò neùm ngang.
  + Thaùi ñoä :
  -Höùng thuù trong vieäc tìm giaûi nhöõng baøi taäp chuyeån ñoäng neùm ngang, neùm xieân. Thaûo luaän nhoùm tích cöïc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Tranh veõ hình 15.1 SGK, boä thí nghieäm kieåm chöùng hình 15.3. Heä thoáng caâu hoûi.
  + Troø : OÂn CÑ thaúng bieán ñoåi ñeàu, söï rôi töï do, ñònh luaät II Niu-tôn, heä toaï ñoä.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng kieåm tra baøi cuõ.
  ÑVÑ : Maùy bay neùm bom vaøo ñòch töø ví trí naøo ñeå truùng muïc tieâu ?! ta tìm hieåu qua baøi toaùn hoâm nay ! (1ph)
  3. Baøi môùi :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  KIEÁN THÖÙC
  
  12
  ph
  HÑ1: Nghieân cöùu chuyeån ñoäng thaønh phaàn cuûa chuyeån ñoäng neùm ngang :
  
  
  

  +T1(K): Vị trí nó vừa thay đổi theo phương ngang vừa thay đổi theo phương thẳng đứng.


  +T2(TB): Ox nằm ngang, hướng theo Oy thẳng đứng hướng xuống.  +T3(Y): Mx chuyển động theo Ox và My chuyển đoộng theo Oy


  + HS: Ghi nhận khái niệm.  +T4(Y): Chịu tác dụng của trọng lực.


  +T5(K): Px = 0, suy ra CĐ theo Ox là thẳng đều.


  +T6(TB): ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0t

  +T7(K): Py = 0, suy ra CÑ theo Oy nhanh daàn ñeàu.


  +T8(K): ay = g ; vy = gt ; y = gt2
  

  H1: Khi vaät M ñöôïc neùm ngang thì vò trí noù thay ñoåi theo caùc phöông naøo ?


  H2: Vaäy ta coù theå choïn heä toaï ñoä OxOy theo caùc phöông naøo ?  H3: Khi M chuyeån ñoäng thì hình chieáu Mx vaø My cuûa noù theá naøo ?


  + GV: Neâu khaùi nieäm caùc chuyeån ñoäng thaønh phaàn.


  H4:Boû qua söùc caûn khoâng khí, quaù trình chuyeån ñoäng cuûa vaät chòu taùc duïng cuûa löïc naøo ?
  H5: Hình chieáu Px = ? suy ra chuyeån ñoäng thaønh phaàn theo Ox ?
  A. Thaúng ñeàu ; B. NDÑ
  C. CDÑ ; D. Troøn ñeàu.
  H6: Vaäy CÑ theo Ox coù ax = ?,
  vx = ? PTCÑ : x = ?
  H7: Hình chieáu Py = ? suy ra CÑ thaønh phaàn theo Oy ?
  A. Thaúng ñeàu ; B. NDÑ
  C. CDÑ ; D. Troøn ñeàu.
  H8: ay = ? vy = ? PTCÑ : y = ? chuù yù chieàu döông Oy ñaõ choïn.
  I. Khaûo saùt chuyeån ñoäng neùm ngang :
  1. Choïn heä toaï ñoä :
  2. phaân tích chuyeån ñoäng neùm ngang :
  + M chuyeån ñoäng, hình chieáu Mx vaø My CÑ theo.
  + Chuyeån ñoäng cuûa Mx vaø My goïi laø caùc chuyeån ñoäng thaønh phaàn cuûa M.
  3. Xaùc ñònh caùc chuyeån ñoäng thaønh phaàn :
  a) Caùc PT cuûa chuyeån ñoäng thaønh phaàn theo Ox cuûa Mx :
  ax = 0
  vx = v0 (1)
  x = v0t (2)
  b
   
  Gửi ý kiến