Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Anh0022.jpg LIEN115x21.jpg Anh.jpg Banner_Giang_sinh1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  chuong 2 tet-25+26-ly 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:06' 22-12-2009
  Dung lượng: 82.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaøy soaïn : ,,,,,,,,,,,,,,,, Ngày dạy:……………………………
  Tieát : 25 + 26 Baøi 16 : THÖÏC HAØNH : ÑO HEÄ SOÁ MA SAÙT

  I. MUÏC TIEÂU :
  + Kieán thöùc :
  -Chöùng minh ñöôïc caùc coâng thöùc a = g(sin-cos) vaø = tan - , töø ñoù neâu ñöôïc phöông aùn thí nghieäm ño heä soá ma saùt tröôït theo phöông phaùp ñoäng löïc hoïc ( giaùn tieáp thoâng qua ño gia toác a vaø goùc nghieâng )
  + Kyõ naêng :
  -Laép ñöôïc thí nghieäm theo phöông aùn ñaõ choïn. Bieát caùch söû duïng caùc duïng cuï thí nghieäm.
  -Bieát caùch tính toaùn vaø vieát ñöôïc ñuùng keát quaû pheùp ño.
  + Thaùi ñoä :
  -Höùng thuù thöïc hieän thí nghieäm, caån thaän, ño ñaït keát quaû chính xaùc vaø trung thöïc.
  II. CHUAÅN BÒ :
  + Thaày : Maët phaúng nghieâng coù gaén thöôùc ño goùc vaø quaû doïi, nam chaâm ñieän coù hoäp coâng taéc ñoùng ngaét ñeå giöõ vaø thaû vaät. Moät chieác ke vuoâng ba chieàu ñeå xaùc ñònh vò trí ban ñaàu cuûa vaät. Giaù ñôõ thay ñoåi ñoä cao. Truï kim loaïi coù ñöôøng kính 3cm, cao 3cm. Ñoàng hoà ño thôøi gian hieän soá, coång quang ñieän E, thöôùc thaûng 1000mm
  + Troø : OÂn kieán thöùc veà ma saùt, phöông trình ñoäng hoïc cuûa vaät. Ñoïc cô sôû lí thuyeát thöïc haønh, caùch laép raùp vaø trình töï thöïc haønh, maãu baùo caùo thöïc haønh.
  III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
  1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Kieåm tra baøi cuõ :
  3. Noäi dung thöïc haønh :
  TL
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV
  
  12
  ph
  HÑ1: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh veà cô sôû lyù thuyeát:
  
  
  +T1(Y): Xuất hiện khi vật trượt
  trên mặt vật khác.
  Công thức tính :
  Fmst = N
  = 
  +T2(K): Bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân vaät.

  +T3(TB): 

  + HS: tieáp thu höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

  +T4(K): Đặt vật trên mặt phẳng và nghiêng dần, khi 0 vật trượt xuống với gia tốc a. Đo a và ta xác định được
  +T5(TB): S = at2/2 => a = 2S/t2.
  +T6(Y): Ño S vaø t.
  H1 : Löïc ma saùt tröôït xuaát hieän khi naøo ? Coâng thöùc tính löïc ma saùt tröôït ? heä soá ma saùt tröôït ?  H2 : Bieåu dieãn caùc löïc taùc duïng leân vaät ?

  H3 : Vieát phöông trình chuyeån ñoäng theo ñònh luaät II Niu-tôn cho vaät chuyeån ñoäng treân maët phaúng nghieâng goùc ?
  + GV: Höôùng daãn HS vieát PT hình chieáu cuûa ñònh luaät II Niu-tôn.
  Choïn Ox, PT CÑ theo Ox : Psin - Fms = ma. (1)
  PTCÑ theo Oy : N – P cos = 0 (2)
  (1) vaø (2) => a = g(sin- cos)
  => = tan - 
  H4 : Haõy neâu phöông aùn tieán haønh TN xaùc ñònh ?
  H5 : Ño a baèng coâng thöùc naøo ?
  H6 : Ño a theá naøo ?

  
  15
  ph
  HÑ2: Giôùi thieäu duïng cuï thí nghieäm, laép thí nghieäm :
  
  
  + HS: Nghe vaø quan saùt tìm hieåu duïng cuï thí nghieäm.
  + HSK: Nhaéc laïi caùch söû duïng ñoàng hoà ño thôøi gian hieän soá.
  + HS: Tieáp thu höôùng daãn cuûa giaùo vieän.


  + HS: Caùc nhoùm ñoïc SGK tìm hieåu caùch laép thí nghieäm vaø laép raùp. Baùo caùo GV kieåm tra.
  + GV: Giôùi thieäu duïng cuï thí nghieäm.

  + GV: Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch söû duïng ñoàng hoà ño thôøi gian hieän soá ?
  + GV: Höôùng daãn HS caùch ñieàu chænh maët phaúng nghieâng sao cho daây doïi song song maët thöôùc ño goùc, caùch ñoïc giaù trò goùc nghieâng.
  + GV: Yeâu caàu HS ñoïc SGK tìm hieåu caùch laép thí nghieäm. GV quan saùt theo doõi giuùp ñôõ.
  
  50
  ph
  HÑ3: Tieán haønh thí nghieäm :
  
  
   Caùc nhoùm laøm theo caùc böôùc :
  1. Xaùc ñònh goùc nghieâng giôùi haïn 0 ñeå vaät baét ñaàu tröôït maët phaúng nghieâng.
  + Ñaët ñaùy truï theùp treân maët phaúng nghieâng, taêng daàn ñoä nghieâng .
  +
   
  Gửi ý kiến